Przykład 3 Portfeli Funduszy Inwestycyjnych

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Przykład 3 Portfeli Funduszy Inwestycyjnych

Inwestorzy z reguły stanowią trzy typy: agresywni, umiarkowani i konserwatywni. Jednakże jedną wspólną ich cechą jest to, że w skład portfela inwestycyjnego wejdą fundusze inwestycyjne. Te trzy kategorie inwestorów różnią się między sobą pod względem tolerancji ryzyka i horyzontów czasowych, a także tendencją do koncentrowania się na różnych typach produktów inwestycyjnych i rentowności. Rozległy świat funduszy inwestycyjnych ma wiele do zaoferowania wszystkim inwestorom.

Te przykłady portfeli mają charakter ogólny i mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Oferują one jednak wgląd w podstawowe wytyczne dotyczące budowy portfela.

Portfel agresywnego funduszu inwestycyjnego

Agresywny portfel funduszy inwestycyjnych jest odpowiedni dla inwestora o wyższym poziomie tolerancji na ryzyko i długim horyzoncie czasowym. Okres oczekiwania na zwrot zainwestowanych kwot jest dłuższy niż 10 lat. Agresywni inwestorzy są skłonni zaakceptować okresy skrajnej zmienności rynku – wzrosty i spadki wartości rachunków. Pozwalają one na zmienność w zamian za możliwość otrzymywania wyższych zwrotów względnych, które znacznie przewyższają inflację.

Powodem, dla którego agresywni inwestorzy muszą mieć horyzont czasowy dłuższy niż 10 lat, jest to, że będą mieli wysoką alokację na akcje i bardziej ryzykowne inwestycje. A jeśli na rynku wystąpi poważny spadek, potrzeba będzie dużo czasu, aby nadrobić spadek wartości. Mówiąc prościej, im więcej przeznacza się na akcje, tym bardziej odpowiedni jest dłuższy okres na inwestycje.

Oto przykład: 85% akcji i 15% obligacji według typu funduszu inwestycyjnego dla agresywnego inwestora.

 • 30% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 15% Zasoby o średniej kapitalizacji
 • 15% Zasoby spółek o małej kapitalizacji
 • 25% Zasoby zagraniczne lub wschodzące
 • 15% Obligacja średnioterminowa

Agresywne portfele są najlepsze dla inwestorów w wieku 20, 30 lub 40 lat, ponieważ zazwyczaj mają dekady na inwestowanie i odzyskanie ewentualnych poniesionych strat.

Agresywny portfel może osiągnąć średnią stopę zwrotu na przestrzeni czasu na poziomie 7-10%. W najlepszym roku może zyskać 30-40%. W najgorszym roku może spaść o 20-30%. Aby zbudować własny portfel wystarczy wybrać fundusze inwestycyjne pasujące do poszczególnych kategorii.

Umiarkowany portfel funduszy inwestycyjnych

Umiarkowany portfel funduszy inwestycyjnych jest właściwy dla inwestora o średniej tolerancji ryzyka i horyzoncie czasowym dłuższym niż pięć lat. Inwestorzy umiarkowani są skłonni zaakceptować okresy umiarkowanej zmienności rynku w zamian za możliwość otrzymywania zwrotów, które przewyższają inflację.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Oto przykład umiarkowanego portfela według typu funduszu inwestycyjnego, który obejmuje 65% akcji, 30% obligacji oraz 5% funduszy rynku pieniężnego.

 • 40% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 10% Zasoby spółek o małej kapitalizacji
 • 15% Zasoby zagraniczne
 • 30% Obligacja średniookresowa
 • 05% Rynek pieniężny/gotówkowy

Większość inwestorów zazwyczaj należy do kategorii umiarkowanych, co oznacza, że chcą osiągnąć dobre zyski, ale nie czują się komfortowo podejmując wysokie ryzyko rynkowe.

Ten umiarkowany portfel może uzyskać średnioroczny zwrot w wysokości 7-8%. Jego najlepszy roczny zysk może wynieść 20-30%, a największy spadek w ciągu roku może wynosić od 20-25%.

Konserwatywny portfel funduszy inwestycyjnych

Konserwatywny portfel funduszy inwestycyjnych jest odpowiedni dla inwestora o niskiej tolerancji ryzyka i horyzoncie czasowym od natychmiastowego do dłuższego niż 3 lata. Inwestorzy konserwatywni nie są skłonni zaakceptować okresów skrajnej zmienności rynku i poszukują zysków, które odpowiadają inflacji lub nieznacznie ją przewyższają.

Oto przykład konserwatywnego portfela funduszy inwestycyjnych według typu funduszu z 25% akcji, 45% obligacji oraz 30% funduszy rynku pieniężnego.

 • 15% Akcje spółek o dużej kapitalizacji (indeks)
 • 05% Zasoby małej kapitalizacji
 • 05% Zasoby zagraniczne
 • 45% Obligacja średnioterminowa
 • 30% Rynek pieniężny/gotówkowy

Najwyższy zysk z tego portfela w roku kalendarzowym może wynieść 15%, a najgorszy spadek może wynosić od 5 do 10%.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Portfele funduszy inwestycyjnych

W Moim ING możesz łatwo pogrupować fundusze w przejrzyste portfele, dzięki czemu od razu zobaczysz łączny wynik twoich inwestycji. Inwestowanie według własnej strategii jeszcze nigdy nie było takie proste.

 • 0 zЕ‚ prowizji za zakup funduszy w Moim ING

Stabilne perspektywy Twoich oszczędności

Zainteresowany kredytem?
Kliknij, aby zadzwonić:

Portfele inwestycyjne

Portfele są to modelowe strategie inwestycyjne skonstruowane na podstawie subfunduszy BNP Paribas FIO. W skład każdego portfela wchodzi od 4 do 5 subfunduszy zróżnicowanych pod względem polityki inwestycyjnej i ryzyka. Nabycie odbywa się na podstawie tylko jednego zlecenia na dany portfel i jednego przelewu na jego opłacenie. Podział wpłaty pomiędzy subfundusze następuje automatycznie.

Portfele inwestycyjne polecane są Klientom, którzy:

 • są zainteresowani inwestowaniem w zdywersyfikowany portfel funduszy inwestycyjnych
 • nie mają czasu, aby ocenić sytuację na rynku finansowym i samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wyboru funduszy inwestycyjnych do portfela.

Rodzaje Portfeli Inwestycyjnych Banku BNP Paribas

Portfel Lokacyjny

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Kompozycja funduszy inwestycyjnych skoncentrowana na rynku dłużnym i pieniężnym.

Portfel Spokojny

Stabilne perspektywy Twoich oszczędności. Solidna podstawa oparta na instrumentach dłużnych z dodatkiem instrumentów, stwarzających perspektywy wysokich zysków.

Portfel Wyważony

Jeśli ważna jest dla Ciebie równowaga. Zestaw funduszy, który w równym stopniu uwzględnia zalety i możliwości inwestowania na rynkach dłużnych i akcyjnych.

Portfel Wzrostowy

Rozważna strategia dla stawiających na zysk. Szeroki wachlarz rynków i instrumentów z przewagą ekspozycji na rynki akcyjne.

Zamów rozmowę z doradcą

Chcesz zainwestować w portfele?

Przyjdź do oddziału

Co powinienem wiedzieć o dyrektywie MiFID?

Przed podpisaniem Umowy podstawowej świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, Klient zostanie przez Bank zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami MiFID, a także zostanie dokonana ocena czy usługa jest dla niego odpowiednia oraz jaki jest jego profil inwestycyjny.

Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Dyrektywa ma również na celu standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

(tylko z telefonów stacjonarnych, opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Przyjdź do oddziału

Sprawdź na stronie TFI BNP Paribas

Zobacz również

Doradztwo Inwestycyjne

Rachunek Maklerski

Fundusze BNP Paribas

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl. Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.

Bank BNP Paribas nie gwarantuje uzyskania analogicznych zysków w przyszłości.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: