Rachunkowość.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Rachunkowość.

Tak wynika z rozporządzenia RM z 30.04.2020 (obowiązującego od 4.05.2020) w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 791).

Sprawozdanie z działalności a pandemia – perspektywa członka zarządu

Sprawozdanie z działalności (szd) jednostki lub grupy kapitałowej, sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym (sf) lub skonsolidowanym sf, powinno – w myśl art. 49 ust. 2 uor – obejmować istotne informacje o ich stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

Dopłaty do wynagrodzeń kwalifikują się do pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h uor (przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych).

Upadłość w czasie pandemii – nowe zasady

Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), nowelizująca ustawę z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, tzw. specustawa).

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia, którą zmieniono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa).

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Regulacje te weszły w życie 1.01.2020 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2020 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.

Badania wstępne i okresowe w czasie pandemii

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) wprowadza na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kilka rozwiązań związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas epidemii koronawirusa – tarcza antykryzysowa 2.0

Omawiane zmiany wynikają z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej tarcza 2.0).

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):

Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Oba te rozwiązania mają na celu ochronę miejsc pracy. Może je wdrożyć przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej:

Pomoc dla małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią – tarcza antykryzysowa 2.0

Przewiduje je ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona od 31.03.2020 na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.

Spóźnione zeznanie PIT bez konsekwencji

Ulga ta, wprowadzona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, dotyczy głównie osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do US.

Dłuższy termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

Ulga w PIT dla osób do 26. roku życia – objaśnienia MF

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2020 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.

Szkolenia bhp w czasie pandemii

Chodzi o pismo z 23.03.2020 skierowane do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy (GIP-GNN.50.2.2020.1). GIP odniósł się w nim do utrudnień związanych z przeprowadzaniem szkoleń bhp. Zgodnie z pismem pracodawca może przeprowadzić:

Wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – organ rentowy wyjaśnia zasady

Na stronie internetowej ZUS pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące m.in. zasad korzystania przez przedsiębiorców i zleceniobiorców ze świadczenia postojowego, zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020, a także odroczenia ich płatności.

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Wypowiedzenie umowy o pracę osobie na zasiłku opiekuńczym

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika ani w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kp). Oznacza to, że w czasie przebywania pracownika na zasiłku opiekuńczym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdyż opieka jest usprawiedliwioną nieobecnością. Pracodawca mógłby w tym czasie jedynie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie natychmiastowym), ale musiałyby ku temu istnieć poważne przesłanki, np. ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.

Rachunkowość

Zasady ogólne

Obecna sytuacja jest niecodzienna. Wielu przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych dostrzega problem i wnioskowało o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych oraz sporządzenia sprawozdań finansowych – podkreśla dr Monika Król-Stępień, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddziału dolnośląskiego we Wrocławiu. »

Księgi rachunkowe

Problematyka odpowiedzialności za księgi rachunkowe firmy prowadzone przez biuro rachunkowe nie należy do łatwych i wciąż budzi liczne wątpliwości. Przedsiębiorcy, którzy powierzają prowadzenie ksiąg na zewnątrz, powinni być świadomi jaki jest zakres tej odpowiedzialności po obu stronach, by nie narazić się na straty finansowe. Zapraszamy do odsłuchania podcastu. »

Ewidencja księgowa

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport dotyczący przedsiębiorstw, z którego wynika, że w ostatnich latach mikroprzedsiębiorstwa częściej zgłaszały prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów niż uproszczoną księgowość (tj. ewidencję przychodów i kartę podatkową). »

Sprawozdawczość

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym (wybuch pandemii koronawirusa), mogły spowodować znaczące pogorszenie warunków ekonomicznych jednostek. Kierownictwo powinno dokonać oceny, czy pandemia powoduje, że istnieją poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania i czy założenie kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki. »

Amortyzacja

Przepisy podatkowe wśród praw podlegających amortyzacji przewidują zarówno autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, jak i inne prawa określone przez prawo własności przemysłowej. Do katalogu tego zaliczają się również prawa autorskie do znaku towarowego. Jakie są warunki amortyzacji tych praw? »

Rachunkowość budżetowa

CUWy od kilku już lat prężnie rozwijają się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zalety centralizacji procesów w przedsiębiorstwach są znaczne, dlatego to rozwiązanie z powodzeniem jest wprowadzane i polecane jednostkom samorządowym. Dlaczego centra usług wspólnych są szansą na uzyskanie nadwyżek finansowych w JST? »

Rachunkowość organizacji non-profit

Od 2020 roku przewidziano kolejne uproszczenia dla jednostek nieprowadzących działalności, określanych jako jednostki mikro non profit. Obecnie niektóre jednostki mogą zrezygnować z pełnej rachunkowości. W zamian jednak zobowiązano je do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jest ona zbliżona do PKPiR. »

Rachunkowość rolnicza

W przypadku gdy zakupy produktów rolnych dokonywane są od rolników ryczałtowych, to spółka nabywająca te produkty, zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT RR i przekazania jej oryginału zbywcy. Zakupy produktów rolnych dokonywane u rolników mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych tylko na podstawie faktury VAT RR. Jak ująć taką fakturę w ewidencji księgowej? »

Programy księgowe

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z wieloma zmianami prawnymi w zakresie prowadzenia biznesu, które znacznej części dotyczą przepisów podatkowych. Szereg nowych regulacji zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r. Księgowi muszą pozostawać w gotowości wobec ciągłych zmian, podobnie jak programy finansowo-księgowe, na których pracują. »

Inwentaryzacja

Główne zasady inwentaryzacji zostały określone bezpośrednio w przepisach prawnych, w tym w ustawie o rachunkowości. W praktyce przeprowadzenia faktycznej inwentaryzacji można jednak napotkać wiele problemów i pytań podatników, w tym o to, z czego wynikają różnice w inwentaryzacji i co należy z nimi zrobić. »

31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy. »

„Postojowe” i dofinansowania dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Zakłada je projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 374, w skrócie specustawa), a także niektórych innych ustaw.

Planowane są 3 formy wsparcia ekonomicznego (wszystkie dla osób fizycznych):

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

1) świadczenia postojowe; finansowane z FP, wypłacane przez ZUS, przewidziane dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowę cywilnoprawną,

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów – mają je dostawać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a o przyznaniu dofinansowania będą decydować starostowie,

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – mają je dostawać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, a o przyznaniu dofinansowania również będą decydować starostowie.

Pożyczka od starosty

Oprócz tego starostowie mogliby udzielać jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1.03.2020. Oprocentowanie pożyczki byłoby stałe i wynosiłoby w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie mógłby być dłuższy niż 12 mies., z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 6 mies. od dnia udzielenia pożyczki.

Świadczenie postojowe

Pierwsze ze świadczeń, postojowe, ma wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 (a zatem 80% z 2600 zł, czyli 2080 zł). Nie będzie ono oskładkowane ani opodatkowane. Zostanie przyznane, pod warunkiem że dana osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że postojowe będzie wypłacane osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, lecz z samego projektu nie wynika, by faktycznie musiała być ona prowadzona w pojedynkę.

Projekt zakłada bowiem, że świadczenie postojowe otrzymają osoby:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną o świadczenie usług albo umowę o dzieło (w skrócie umowę cywilnoprawną).

Projekt nie wyklucza więc otrzymywania świadczenia postojowego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki osobowej. Możliwe, że na dalszym etapie prac to się zmieni, podobnie jak i inne opisywane tu założenia.

Postojowe ma przysługiwać na wniosek, a warunki jego przyznania będą następujące:

 • w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego (przy umowie o dzieło), z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym zostanie złożony wniosek,
 • przychód świadczeniobiorcy w rozumieniu updof, odpowiednio z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo z umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie będzie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (które wynosi 5227 zł, zatem 300% tej kwoty to 15 681 zł).

Wymóg ten nie dotyczyłby przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystających zarazem ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Ze względu na brak możliwości zweryfikowania przychodu osiąganego przez te osoby, miałyby one prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia w 2020 (zatem do 1300 zł).

Oprócz tego przewidziano odrębne wymogi dla osób prowadzących działalność gospodarczą i odrębne dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną.

Świadczeniobiorca prowadzący działalność gospodarczą dostałby świadczenie postojowe, pod warunkiem że:

 • nie zawiesił tej działalności, a przychód z niej w rozumieniu updof, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, będzie o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, lub
 • zawiesi/zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 1.02.2020 (w uzasadnieniu do projektu jest rozbieżność, ponieważ mowa o 1.03.2020).

Z kolei świadczeniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną dostałby świadczenie postojowe, pod warunkiem że:

 • zawarł umowę nie później niż 1.02.2020,
 • z tytułu tej umowy przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 (które wynosi 2600 zł).

Niezależnie od tego świadczeniobiorca wykonujący umowę zlecenia nie dostanie postojowego, jeżeli otrzyma/otrzymał pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Projekt zakłada, że świadczenie postojowe jest jednorazowe, ale w razie braku poprawy sytuacji finansowej będzie można się ubiegać o nie po raz drugi. Wówczas pomoc w tej formie wyniesie łącznie 4160 zł (2 × 2080 zł).

ZUS ma wypłacać postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. ZUS będzie bowiem mógł badać prawidłowość zawartych umów cywilnoprawnych i odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych mimo takiego obowiązku.

Dofinansowanie dla osób niezatrudniających pracowników

Druga forma wsparcia ma być skierowana do przedsiębiorców – osób fizycznych – którzy nie zatrudniają pracowników. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ma przysługiwać w razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie koronawirusa. Przedsiębiorca miałby obowiązek prowadzenia działalności przez okres, na który otrzymałby dofinansowanie.

Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, która:

 • pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo
 • która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

 • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1300 zł),
 • 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1820 zł),
 • 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 2340 zł).

Dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż 6 mies. i wypłacane jednorazowo.

Przedsiębiorca musiałby zwrócić otrzymane dofinansowanie, jeżeli nie prowadziłby działalności gospodarczej przez okres, na który je otrzymał. Zwracałby je bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy składaliby wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

We wniosku przedsiębiorca musiałby oświadczyć, że:

 • z powodu koronawirusa wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30, 50 lub 80%,
 • nie ma przesłanek do ogłoszenia jego upadłości (chodzi o przesłanki, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego),
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy,
 • przeznaczy dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca musiałby też wskazać rodzaj i wysokość pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, ponieważ samo dofinansowanie byłoby również formą takiej pomocy.

Dofinansowanie dla osób zatrudniających pracowników

O trzeciej formie wsparcia, podobnie jak o drugiej, mieliby również decydować starostowie.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne ma również przysługiwać przedsiębiorcom w razie spadku obrotów gospodarczych.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

 • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 zł),
 • 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1820 zł),
 • 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2340 zł).

Dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż:

 • 6 mies. – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa przedsiębiorców),
 • 3 mies. – dla średnich przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 Prawa przedsiębiorców).

Ma być ono wypłacane co miesiąc, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorcy składaliby wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

We wniosku przedsiębiorca musiałby oświadczyć, że:

 • z powodu koronawirusa wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30, 50 lub 80%,
 • nie ma przesłanek do ogłoszenia jego upadłości,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy,
 • ma status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • zatrudnia pracowników objętych wnioskiem.

Przedsiębiorca musiałby też wskazać rodzaj i wysokość pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, ponieważ samo dofinansowanie byłoby również formą takiej pomocy.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: