Rynek finansowy – czym jest, struktura i uczestnicy rynków finansowych, a także ich rodzaje i

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Rynek finansowy

Przestrzenie nazw

Działania na stronie

Rynek finansowy
Polecane artykuły
 • Instytucje finansowe
 • Rynek kapitałowy
 • System finansowy gospodarki
 • Instytucja finansowa
 • Organy nadzoru
 • System bankowy
 • Bank centralny
 • Emisja obligacji
 • Prawo bankowe

Rynek finansowy (financial market) – rynek, na którym w danej gospodarce przeprowadzana jest wymiana kapitału i kredytu, umożliwiająca międzysektorowy przepływ środków pozwalających podmiotom mającym przejściowy deficyt na czasowe pozyskanie środków, a podmiotom mającym wolne środki – na ich czasowe korzystne zagospodarowanie.” [1]
Rynek finansowy funkcjonuje w czterech płaszczyznach: przedmiotowej, podmiotowej, funkcjonalnej i mieszanej. Głównym punktem płaszczyzny przedmiotowej jest przedmiot obrotu inaczej mówiąc wartość, która jest przedmiotem zainteresowania uczestników. W płaszczyźnie podmiotowej wywiera nacisk na podmiotowy element rynku. W ramach trzeciej płaszczyzny czyli funkcjonalnej rynek kładzie nacisk na charakter i przebieg transakcji. Natomiast w pojęciu mieszanym rynek finansowy traktowany jest kompleksowo jako ogół przedmiotów.
Transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami gospodarczymi wywołują ciągły ruch pieniądza. W gospodarkach wolnorynkowych obieg pieniądza odbywa się głównie przez systemy finansowe. Owe systemy nie tylko rozliczają zawierane transakcje, ale umożliwiają także finansowanie działalności gospodarczej i powstałych deficytów budżetowych.

Geneza i funkcje

Do powstania systemu finansowego jako całości doprowadził rozwój pieniądza oraz fakt pojawienia się w gospodarce podmiotów dysponujących nadmiarem środków pieniężnych, które mogłyby zostać udostępnione odpłatnie innym. System finansowy pełni w gospodarce kilka funkcji:

 • kapitałowe – gromadzi i alokuje środki finansowe w różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze,
 • kontrolne – czuwa nad przepływem, a następnie wykorzystaniem pieniądza,
 • minimalizuje ryzyko gospodarowania – podmioty, które korzystają z finansowania zewnętrznego są dyscyplinowane przez kontrolę innych podmiotów,
 • obniża koszty transakcyjne.

Formy efektywności rynków finansowych

Sprawna organizacja zapewnia rozwój gospodarki oraz optymalny wzrost rynku finansowego. Występują w ekonomii finansowej trzy formy efektywności rynku finansowego:

 • efektywność alokacji
 • efektywność informacyjną
 • efektywność operacyjną

Efektywność alokacji opiera się na przepływie kapitału, który powinien zapewnić realizację przedsięwzięć efektywnych oraz powodujących stabilny i satysfakcjonujący rozwój gospodarki narodowej. Polega na inwestowaniu w produktywne i przyszłościowe przedsiębiorstwa.

Efektywność informacyjna polega na tym, że informacja o przedsiębiorstwie w każdym momencie przedstawia cenę akcji inaczej mówiąc jej kurs dla przedsiębiorstwa, którego ta akcja dotyczy.

Efektywność operacyjna ma na celu skojarzenie, przez pośredników rynku finansowego, oferujących kapitał oraz potrzebujących jego w zamian za godziwie (odpowiednio niskie) wynagrodzenie. [2]

Klasyfikacja rynków finansowych

Rynki finansowe są klasyfikowane przez zastosowanie różnych kryteriów. Występują cztery klasyfikacje rynków.
Według rodzaju instrumentów finansowych:

Według podmiotu oferującego instrumenty finansowe:

Według dostępności oferowanych instrumentów:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • rynek publiczny
 • rynek prywatny

Według terminu rozliczeń transakcji:

Struktura systemów finansowych

Współczesne systemy finansowe składają się z następujących elementów:

 • instrumentów finansowych,
 • rynków finansowych,
 • instytucji finansowych,
 • zasad, które określają sposób ich funkcjonowania.

Zasady funkcjonowania systemu finansowego

Zasady funkcjonowania systemu finansowego tworzy ogół norm prawnych, zwyczajów i postanowień zawartych w regulaminach oraz w statutach instytucji finansowych i organów nadzoru.

Ciągłe zmiany w systemie finansowym powodują konieczność ich rozbudowy, a często i ich komplikacji. Zasady te przybierają formę szczegółowych uregulowań jak największej ilości sytuacji, które mogą wystąpić się na rynku. Celem rozbudowania zasad funkcjonowania rynku jest zapewnienie bezpieczeństwa podmiotom działającym na rynku. Podstawową częścią zasad funkcjonowania systemu są normy prawne, które obowiązują w danym państwie. Są to różnego typu ustawy, rozporządzenia rządu oraz zarządzenia organów nadzorczych. Akty te mają za zadanie wyznaczyć ramy legalnego działania podmiotów, które byłyby egzekwowane prawnie. Drugą częścią zasad funkcjonowania systemu finansowego są reguły wynikające ze zwyczajów i regulaminów instytucji finansowych i organów nadzoru.

Obecnie w większości krajów świata rynek finansowy jest ściśle i w miarę dokładnie nadzorowany przez instytucje powołane w tym celu przez rządy poszczególnych państw. W Polsce mamy do czynienia z nadzorem skonsolidowanym nad całym rynkiem finansowym a nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powstała ona na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku 19 września 2006 roku. Od pierwszego dnia działalności przejęła ona kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zaś od 1 stycznia 2008 r. przejęła również zadania Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działaniami KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Rola Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje bezpośredni nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeń, sektorem funduszy emerytalnych oraz prowadzi nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Do zadań Komisji należy także:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.(Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 nr 157 poz. 1119), art. 4)

Kolejnym ważnym elementem systemu finansowego jest rynek finansowy. Przyjmując definicję W. Nawrot, rynek finansowy obejmuje całokształt powiązań pomiędzy jego uczestnikami w zakresie gromadzenia i podziału środków pieniężnych.(W. Nawrot, 2007, s. 9) Na rynku finansowym zawierane są transakcje kupna – sprzedaży różnych form kapitału, zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Rynek finansowy dzięki swoim właściwościom umożliwia posiadaczom nadwyżek kapitałów zainwestowanie ich, a podmiotom, które ich nie mają – uzyskanie ich poprzez transakcje na tym rynku. Funkcjonowanie rynku finansowego umożliwia inwestorom zróżnicować portfel posiadanych aktywów oraz pozwala ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami.

W tradycyjnym ujęciu rynek finansowy można podzielić na rynek pieniężny oraz kapitałowy. Podział ten jest oparty na rodzajach instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu oraz na terminie zapadalności danego instrumentu.

Bibliografia

 • Ancyparowicz G. (2020). Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Zarządzanie i Finanse, nr 2, s. 18-33
 • Mikita M. (2020). Rynek finansowy Unii Europejskiej – wyzwania Studia BAS, nr 3, s. 29-42
 • Nawrot W. (2007). Exchange – Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
 • Płókarz R. (2020). Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Starzeński O. (2020). Analiza rynków finansowych, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Šmid W. (2020). Boss leksykon, wydawnictwo Dr Lex, Kraków
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 nr 157 poz. 1119).

Przypisy

 1. ↑ Šmid W. (2020). Boss leksykon, wydawnictwo Dr Lex, Kraków, s. 471
 2. ↑ Starzeński O. (2020). Analiza rynków finansowych, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 41

Autor: Jan Laufer, Aleksandra Komosa

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Rynek finansowy i jego podział

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Zacznijmy od tego czym jest rynek finansowy. Rynek finansowy jest miejscem, w którym uczestnicy rynku zawierają transakcje kupna i sprzedaży. Przedmiotami transakcji są różnego rodzaju kapitały pieniężne, które oparte są na wielu odmiennych instrumentach finansowych i różnią się od siebie także terminami zapadalności. Zasada działania rynku finansowego jest bardzo podobna do działania banku – funkcjonują na nim dwie grupy uczestników.

Pierwsza z nich to grupa uczestników potrzebująca kapitału do realizacji swoich celów, a druga strona do uczestnicy posiadający nadwyżki kapitału, którzy chcą ten kapitał w różny sposób ulokować. Zróżnicowanie potrzeb zarówno podmiotów poszukujących jak i podmiotów oferujących kapitał jest na tyle duże, że praktycznie każdy inwestor ma możliwość doboru odpowiedniego dla siebie ryzyka oraz jego ograniczenia poprzez dywersyfikacje portfela inwestycyjnego. Rynek finansowy spełnia kilka podstawowych funkcji. Przede wszystkim pozwala na „pracę” kapitału. Oszczędności uczestników rynku są zamieniane w inwestycje, a pieniądz może na siebie pracować. Podjęcie ryzyka i rezygnacja z możliwości wydania posiadanego kapitału ma przynieść zysk w przyszłości. Drugą funkcją rynków finansowych jest umożliwienie alokacji kapitału, czyli przeniesienie go z miejsc, gdzie jest go za dużo i nie jest on optymalnie wykorzystywany, do miejsc, w których możliwe jest jego umiejętne wykorzystanie i stworzenie wartości dodanej.

Ponadto „niewidzialna ręka” rynku finansowego pozwala na obiektywną ocenę inwestycji i ryzyka z inwestycjami związanego – inwestycje o wyższym ryzyku charakteryzują się wyższym kosztem pozyskania kapitału z punktu widzenia biorcy kapitału i wyższą oczekiwaną stopą zwrotu patrząc od strony dawcy kapitału. Rynek finansowy pozwala także na ocenę i w pewnym sensie kontrolę koniunktury gospodarczej – reakcje rynku finansowego na przemiany społeczno – polityczno – gospodarcze są szybkie, a umiejętna ingerencja w rynek finansowy pozwala na „podkręcanie” koniunktury gospodarczej. Piątą funkcją rynku finansowego jest obrót pieniężny, czyli szybki, tani i bezpieczny przepływ kapitału pomiędzy podmiotami. Rynek finansowy dzieli się na pięć segmentów, zróżnicowanych pod względem instrumentów na nim funkcjonujących, terminów zapadalności i sposobu funkcjonowania.

Rynek pieniężny

Pierwszym segmentem rynku finansowego jest rynek pieniężny. Na rynku tym odbywa się obrót krótkoterminowymi instrumentami finansowymi. Krótkoterminowymi oznacza w tym przypadku instrumenty finansowe o zapadalności poniżej jednego roku. Do krótkoterminowych instrumentów finansowych zaliczane są kredyty i lokaty międzybankowe oraz papiery dłużne, których termin zapadalności jest krótszy niż rok – przykładowym papierem dłużnym o takim terminie zapadalności są bony skarbowe. Rynek pieniężny tworzą najwięksi gracze na rynku finansowym – rządy, banki centralne, banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe – między innymi podmioty rynku ubezpieczeniowego, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, a także duże przedsiębiorstwa.

Brak podmiotów detalicznych na tym rynku wynika z bardzo dużych wolumenów pojedynczych transakcji, co uniemożliwia ich funkcjonowanie na tym rynku – mowa tu o kwotach rzędu milionów a nawet miliardów. Głównym celem funkcjonowanie rynku pieniężnego jest utrzymywanie optymalnej płynności finansowej banków, umożliwienie bankom centralnym prowadzenie polityki monetarnej, a także określanie krótkoterminowych i średnioterminowych stóp procentowych. Można powiedzieć, że rynek pieniężny umożliwia finansowanie bieżącego funkcjonowania podmiotów na nim funkcjonujących oraz ich doraźne „ratowanie” w razie problemów płynnościowych.

Ekonomista radzi:

Tematyka rynków finansowych jest niezwykle szeroka i trudno ująć ją w jednym artykule. Więcej na temat rynków dowiesz się z bezpłatnych szkoleń eksperckich. Zarejestruj się i poszerzaj swoją wiedzę.

Rynek pieniężny zapewnia wiec stabilność największych graczy na rynku, których zachwianie mogłoby spowodować trzęsienie ziemi na pozostałych rynkach – to, co dzieje się, kiedy rynek pieniężny nie zdoła na czas uratować sytuacji widzieliśmy w roku 2008 po bankructwie banku Lehman Brothers oraz kilku innych podmiotów – kryzys rozlał się wówczas na niemal wszystkie gałęzie gospodarki i na wszystkie segmenty rynku na całym świecie. W praktyce decydujący głos na rynku pieniężnym mają banki centralne – te największe są w stanie z większym bądź mniejszym sukcesem je stymulować. Największymi graczami wśród nich jest amerykański System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System, Fed), Europejski Bank Centralny (European Central Bank, ECB), Bank Anglii (Bank of England, BoE), Bank Japonii (Bank of Japan, BoJ), Bank Kanady (Bank of Canada, BoC), Bank Rezerw Australii (Reserve Bank of Australia, RBA) oraz Bank Rezerw Nowej Zelandii (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ).

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Rynek finansowy – czym jest, struktura i uczestnicy rynków finansowych, a także ich rodzaje i brokerzy

Rynek finansowy określa się jako miejsce zawierania transakcji mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał finansowy. Podstawową funkcją jest przepływ pieniądza od podmiotów posiadających nadwyżkę środków do podmiotów ich nie posiadających , a chcące je zagospodarować. Na tej postawie można stwierdzić , że są finansowymi aktywami dla ich posiadaczy i zobowiązaniami dla emitentów papierów wartościowych

Funkcje rynku finansowego:

 • alokacja, rozmieszczenie zasobów
 • koncentracja i transformacja w czasie
 • elastyczne kształtowanie czasowej struktury konsumpcji i inwestycji
 • minimalizacja ryzyka

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: