wskaźniki giełdowe

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaźniki giełdowe – referat

kontrat

Punkty rankingowe:
Zdobyte odznaki:

WSKAŹNIK NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH (INDEKSY)

Indeksy giełdowe to mierniki obrazujące w sposób szeroki i całościowy tendencję na giełdach papierów wartościowych na świecie. Wskaźniki te są odrębne dla giełd różnych krajów, pozwalają ocenić, czy kursy akcji wykazują w danym okresie tendencję rosnącą, malejącą, czy utrzymują się na niezmienionym poziomie. Indeksy giełdowe informują o ogólnej sytuacji rynkowej, uwzględniając dużą liczbę notowanych akcji. Giełda warszawska publikuje kilka indeksów:

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy najdłużej notowany na warszawskim GPW (obejmuje on akcję spółek notowanych na rynku podstawowym – liczony jest od 16 kwietnia 1991); indeks typu dochodowego;

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych na warszawskiej GPW (liczony jest od 16 kwietnia 1994); indeks typu cenowego; nie może być nim więcej niż 5 spółek z jednego sektora,

TECHWIG – indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH – 23 czerwca 2008 zaprzestała publikacji indeksu; był indeksem cenowym;

MIDWIG (teraz mWIG40) – indeks giełdowy 40 średnich spółek notowanych na warszawskiej GPW; zastąpiony 16 marca 2007 na mWIG40), indeks cenowy,

WIRR (teraz sWIG80) – Warszawski Indeks Rynku Równoległego; zmiana w dniu 16 marca 2007 na sWIG80; indeks 80 małych spółek notowanych na warszawskiej GPW;

NIF – Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych – giełdowy indeks cenowy, wartości rynkowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI)

POZOSTAŁE INDEKSY GIEŁDOWE

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

WIG-PL • WIG-BANKI • WIG-BUDOW • WIG-CHEMIA • WIG-DEWEL • WIG-ENERG • WIG-INFO • WIG-MEDIA • WIG-PALIWA • WIG-SPOŻYW • WIG-TELKOM

IDEKS DOCHODOWY – indeks giełdowy który oprócz kursów akcji uwzględnia również prawa poboru i dywidendy.

INDEKS CENOWY – jest to indeks giełdowy liczony na podstawie wartości spółek danego portfela. Przy obliczaniu wartości bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, nie uwzględnia się zaś dochodów z akcji (dywidend, praw poboru). Liczba spółek wchodzących w skład indeksu cenowego jest stała.

Dywidenda – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, głównie notowanych na giełdach papierów wartościowych. Są to wskaźniki zyskowności jednostkowej, w których zysk netto obliczany jest na jedną akcję (udział). Wskaźniki te służą do oceny przedsiębiorstwa pod kątem jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Zysk na akcję (Earnings Per Share – EPS)

Wskaźnik ten niesie bardzo ważną informację dla akcjonariuszy. Informuje on ile zysku wypracował kapitał zainwestowany przez nich w przedsiębiorstwo. Jest to jeden z bardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej.

Wskaźnik dywidendy na akcję

Wskaźnik dywidendy na akcję jest w gospodarkach kapitałowych jednym z pilniej śledzonych wskaźników przez inwestorów.

Jego wielkość pokazuje jaką sumę otrzyma akcjonariusz jako udział w zysku przedsiębiorstwa na każdą posiadaną przez niego akcję.

Wskaźnik cena akcji do zysku na akcję (Price Earnings Ratio – PE)

Wskaźnik ten pokazuje ile razy cena rynkowa jest wyższa od zysku na jedną akcję. Cena jest z reguły wyższa, gdyż opisuje oczekiwania inwestorów odnośnie przyszłych zysków.

Wartość księgowa na akcję (Book value per share – BVS)

Korzystne zjawisko w przypadku tego wskaźnika występuje wtedy, gdy jest on niższy od ceny rynkowej akcji. Oznacza to, że inwestorzy oceniają wartość przedsiębiorstwa wyżej niż wynika to z ilości kapitału przez niego posiadanego, a więc oczekują jego rozwoju i tego, iż będzie generować zyski.

Wskaźnik produktywności jednej akcji

Wysokość tego wskaźnika opisuje wielkość działalności przedsiębiorstwa. Wzrost tego wskaźnika jest bardzo korzystnym zjawiskiem, ponieważ – nawet przy utrzymaniu stałej rentowności – świadczy o rozwoju jednostki i powoduje wzrost zysku przypadającego na jedną akcję.

1. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Kruk W., UMCS, Lublin 1998

Matematyka Finansowa.pl

Fundamentalne metody wyceny akcji

Wycenę akcji przedsiębiorstwa możemy wykonać na podstawie analizy fundamentalnej lub technicznej. Analiza techniczna dotyczy głównie określenia przyszłego kursu akcji na podstawie historycznych trendów notowań. Analiza fundamentalna jest mi zaś znacznie bliższa, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, opiera się na fundamentach przedsiębiorstwa. Tymi fundamentami są m. in. wyniki historyczne, sytuacja w branży a nawet sytuacja makroekonomiczna. Wszystko to ma bowiem wpływ na wartość wewnętrzną akcji. Wewnętrzną, czyli tą, do której racjonalni inwestorzy dążą, a która nie zawsze jest tożsama z wartością rynkową. Stąd też pojawiają się rekomendacje odnośnie kupna (wartość rynkowa niższa od wartości wewnętrznej) lub sprzedaży (wartość wewnętrzna akcji niższa od wartości rynkowej) akcji. Jak obliczyć wartość wewnętrzną akcji? Nie jest to proste. Generalnie istnieje podział na cztery grupy metod wyceny akcji. Są to:
– metody dochodowe,
– metody porównawcze/ mnożnikowe,
– metody majątkowe,
– metody mieszane.

Wskaźniki P/S, P/CF oraz P/CFO – podstawowe pojęcia

Jakiś czas temu poruszyłem tematykę wskaźników giełdowych (link do artykułu – Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia). Temat jest na tyle obszerny, że można by o tym napisać całą książkę, stąd jeden wpis z pewnością stanowi spory niedosyt. Omówione poprzednio wskaźniki giełdowe są ponadto jedynie podstawowymi z zakresu wskaźników używanych do wyceny akcji metodami mnożnikowymi. Tym samym przybliżę kilka kolejnych, nieco mniej znanych, ale ważnych z punktu widzenia wyceny spółek. Są to:
– P/S (cena/sprzedaż)
– P/CF (cena/przepływ pieniężny)
– P/CFO (cena/przepływ pieniężny z działalności operacyjnej)

W przyszłości zaś postaram się przedstawić konkretne przykłady wyceny przedsiębiorstw. Zarówno metodami mnożnikowymi, jak i innymi. Ale o tym wkrótce.

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – zadania

W jednym z poprzednich wpisów (Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia) poruszyłem temat prostych giełdowych wskaźników pomocnych przy wycenie akcji. Był to wpis prezentujący jedynie podstawy wiedzy z zakresu tychże wskaźników. Zaprezentowałem w nim krótkie opisy i wzory, nie było zaś zadań. I tę „zaległość” chciałbym dziś nadrobić.

Przykład 1:
Skonsolidowany zysk netto PKO BP w 2020 roku wyniósł 3 212 806 000 zł. Cena akcji na giełdzie wynosi 41,50 zł. Wylicz aktualne wartości wskaźników P/E oraz DY wiedząc, że spółka wyemitowała łącznie 1 250 000 000 akcji a wartość dywidendy za rok 2020 wyniesie 1,98 zł na akcję.

Przystępujemy zatem do rozwiązania (prostego) zadania. Wskaźnik P/E jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Cenę akcji znamy, nie znamy zaś wielkości zysku przypadającego na jeden walor. Mamy jednak podany zysk spółki za cały rok oraz liczbę wyemitowanych akcji. Szybko zatem wykonujemy stosowne obliczenia:

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia

Osoby zainteresowane inwestycjami na rynku kapitałowym bardzo często spotykają się z pojęciami wskaźników, zarówno rynkowych, jak i indywidualnych dla poszczególnych spółek. Pomagają one ocenić atrakcyjność inwestycyjną walorów oraz określić dobry moment ich kupna lub sprzedaży. W tym wpisie postaram się opisać trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to:
– P/E (C/Z, cena/zysk),
– P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),
– DY (stopa dywidendy).

Wskaźnik P/E (price earning ratio) jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i zysku na niego przypadającego w danym okresie czasu (przyjęło się, że jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. Poniższy wzór warto zapamiętać, ponieważ będziemy go wykorzystywać w wielu zadaniach związanych z wyceną papierów wartościowych.

Wskaźniki giełdowe

Ocena sytuacji na giełdzie wymaga podstawowej wiedzy o miernikach, wyrażających tempo i wielkość zmian zachodzących na rynku. Zajęcie odpowiedniej pozycji na giełdzie wymaga ustalenia aktualnego trendu w interesującym nas sektorze.

Ceduła

Po każdej zakończonej sesji giełdowej, czyli ostatecznym rozliczeniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu danego dnia, jest publikowana tzw. ceduła, specjalistyczny wykaz oficjalnych informacji o kursach papierów wartościowych oraz obrotach nimi na rynku. Głównym zadaniem tego wykazu jest dostarczanie informacji inwestorom, które są pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz określaniu atrakcyjności analizowanego waloru.

Wskaźniki

Wskaźnik cena/zysk (C/Z)

Wskaźnik ten przedstawia stosunek ceny pojedynczej akcji do zysku na nią przypadającego, który przedsiębiorstwo uzyskało w ostatnim roku. Dla przykładu, jeżeli cena akcji spółki ma wartość 50 zł, a spółka wypracowała 10 zł zysku na jedną akcję, wówczas C/Z będzie miał wartość 5. Bardzo często wskaźnik C/Z interpretuje się jako cenę, którą należy zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. W tym przypadku jest to 5 zł. Najważniejsze jest zrozumienie, że zbyt wysoka wartość tego wskaźnika oznacza zawyżoną cenę akcji.

Wskaźnik cena/wartość księgowa (C/Wk)

Wskaźnik C/Wk informuje o stosunku wartości rynkowej spółki (cena akcji na giełdzie) do wartości księgowej przedsiębiorstwa wynikającej z wartości jego majątku. C/Wk przedstawia, ile trzeba zapłacić za 1 zł majątku spółki. Dla przykładu, jeżeli C/Wk przyjmuje wartość 1,2, wówczas za każdą złotówkę majątku należy zapłacić 1 zł 20 gr. Niskie C/Wk jest atrakcyjne, ale może również świadczyć o kłopotach finansowych spółki. Wysokie C/Wk może być zapowiedzią przyszłościowego rozwoju firmy.

Indeksy giełdowe

Indeksy powstały w celu ułatwienia odczytu zmian na rynku i przedstawiają grupowe wahania cen akcji spółek notowanych na giełdzie. Związane są z określonym portfelem akcji lub sektorem, co umożliwia porównanie rentowności własnych inwestycji z grupą spółek we wzorcowym indeksie.

Wyróżniamy indeksy dochodowe i cenowe. Obliczając indeksy dochodowe uwzględnia się zmianę cen spółek wchodzących w skład indeksu z uwzględnieniem dochodów z prawa poboru i dywidend wynikających z posiadania akcji. Natomiast w indeksach cenowych uwzględnia się jedynie zmiany cen instrumentów wchodzących w skład.

WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, ustalany jest na podstawie wszystkich spółek spełniających kryteria co do wartości i ilości akcji będących w obrocie. Indeks WIG obejmuje zmienną liczbę spółek, a skład podlega weryfikacji na zakończenie każdego kwartału. Warto podkreślić, że wpływ jednej spółki nie może przekroczyć 10%, udział sektora gospodarki (np. budownictwo) nie może być większe niż 30%. Przyjęło się, że zmiany WIGa obrazują główną tendencję na warszawskim rynku.

WIG20 jest jednym z najpopularniejszych indeksów zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych inwestorów. W jego skład wchodzi dwadzieścia największych firm notowanych na giełdzie, który poddawany jest weryfikacji co kwartał. WIG20 w bardzo dobry sposób odzwierciedla zachowania akcji dużych spółek na GPW, uważanych za najmniej ryzykowne.

Indeks mWIG40 jest skonstruowany bardzo podobnie do poprzedniego, z tym, że uwzględnia czterdzieści średnich spółek giełdowych. Charakteryzuje się większą zmiennością niż WIG20, co sprawa, że inwestowanie w mniejsze spółki wiąże się z większym ryzykiem.

Indeks sWIG80 opiera się o notowania 80 małych spółek, które nie zakwalifikowały się do WIG20 i mWIG40. Nazywany jest indeksem spółek o niskim kapitale z dużą zmiennością cen akcji.

Oczywiście to nie są wszystkie indeksy dostępne na polskiej giełdzie. Istnieją również sektorowe indeksy np. WIG-Banki, czy WIG-Energia.

Giełdy na całym świecie ustalają własne indeksy. W każdym kraju rynek ma swój wskaźnik uznawany jako główny. W USA jest to Dow Jones Industrial na Wall Street w Nowym Jorku, w Niemczech – DAX we Frankfurcie, w Wielkiej Brytanii – FTSE 100 w Londynie, we Francji – CAC40 w Paryżu.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: